В края на м. юли 2022 г. ще бъде отворена за кандидатстване процедура за безвъзмездна помощ „Технологична модернизация в МСП“. Към момента документацията е публикувана за обществено обсъждане, като след приключването му процедурата ще бъде отворена официално за подаване на проекти. Процедурата ще бъде насочена към повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, като фокусът ще бъде върху дигитализация на процесите.

За финансиране ще бъдат допустими юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон, които имат минимум три приключени финансови години – 2019, 2020 и 2021 г. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за микро, малко  или средно предприятие и да извършват основната си икономическа дейност в един от следните сектори: сектор C „Преработваща промищленост“, сектор Е „Управление на отпадъци и рециклиране“, сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“, сектор М „Професионални дейности и научни изследвания“.

По процедурата ще се финансира придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА) и придобиване на специализиран софтуер (вкл. ERP и CRM системи), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА).

Максималният размер на помощта за индивидуален проект е между 200 и 600 хил. лв. в зависимост от големината на компанията, като процентът на финансиране от програмата е до 50%. Общият бюджет на процедурата е 260 000 000 лева.

Подробна информация за процедурата можете да намерите ТУК.

Ино Консулт ЕООД предлага услуга по предварителен анализ за допустимост, подготовка и управление на проекти по предстоящата процедура за технологична модернизация в МСП. За допълнителна информация се свържете с нас.

Повече информация за текущи и предстоящи програми за финансиране на Вашия бизнес може да потърсите в менютата Актуални процедури и Предстоящи процедури.