Project Description

Европрограми за закупуване на машини и финансиране на производствена дейност

Закупуването на машини, съоръжения и оборудване чрез безвъзмездна финансова помощ е възможно основно по следните 2 инструмента:

  1. План за възстановяване и устойчивост

В началото на 2022 г. предстои обявяването на процедура по Плана, която е насочена пряко към технологична модернизация в предприятията. По процедурата фирмите ще могат да закупуват машини, съоръжения и оборудване (вкл. ВЕИ), както и специализиран софтуер. Целта е чрез новите машини и оборудване да се повиши ефективността на производствените процеси, да се постигне по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига на съответното предприятие. За да са допустими, кандидатите трябва да имат минимум 3 приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.) и основна икономическа дейност, която да попада в Сектор C „Преработваща промишленост“, Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ или Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания“. Максималният размер на помощта за индивидуален кандидат е 200 000 евро, а процентът на финансиране – 50%. Общият бюджет на процедурата е 280 000 000 лева.

  1. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Една от специфичните цели на новата програма, насочена към бизнеса, е „Растеж и конкурентоспособност“. По тази специфична цел фирмите ще получат подкрепа за производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния потенциал за развитие. Фокусът ще бъде върху финансиране на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. Целевата група за подкрепа са микро, малки и средни предприятия (МСП).

Към момента, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 е в процес на обсъждане с Европейската комисия. След нейното одобрение ще бъде разработена посочената процедура за производствени инвестиции. Очакванията са това да се случи в края на 2022 г.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.