Project Description

По новата Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 фирмите ще могат да кандидатстват за подкрепа за преодоляване на дисбаланса между наличните и необходимите им умения на служителите за:

  • подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение и преквалификация на служители, включително обучение на работното място;
  • валидиране на знания, умения и компетенции, постигнати чрез неформално и самостоятелно обучение, вкл. ключови компетенции и други „меки“ умения;
  • инвестиране в умения, съобразени с нуждите на пазара на труда, с фокус върху общи и специфични цифрови умения;
  • мерки за обучение за намаляване на разликите в компетенциите между различните възрастови групи по отношение на ИКТ умения и STEM умения;
  • за управленски персонал на различни нива – обучение за придобиване на бизнес умения за оперативно управление, организация и оптимизация на бизнес процеси, финанси, маркетинг и продажби на иновативни продукти, в контекста на кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии, както и лидерство и екипно управление на човешките ресурси;
  • подкрепа за създаване на благоприятна среда за учене през целия живот в предприятията и реализация на стратегии за учене през целия живот за работната сила;
  • осигуряване на използването на гъвкави и достъпни форми на учене, вкл. специално разработени спрямо характеристиките на служителите, иновативни методи за учене, модулни форми и електронни инструменти и ресурси за учене.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.