Project Description

Подобряването на ресурсната ефективност в предприятията чрез безвъзмездна финансова помощ е възможно основно по следните 2 инструмента:

  1. План за възстановяване и устойчивост

През 2022 г. се предвижда да бъде обявена процедура за кръгова и нисковъглеродна икономика. Целта е оптимизация и внедряване на екологични решения и технологии в производството, както и изграждане на капацитет за по-ефективно управление, намаляване и преработка на генерираните отпадъци. За тази процедура са предвидени 240 000 000 лв., като тук компаниите от сектор С „Преработваща промишленост“ могат да кандидатстват за подкрепа до 1 000 000 лв. в зависимост от категорията на предприятието. Допустимите разходи включват придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА,  придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи ДНА, консултантски услуги от инженерно-технически характер и др.

  1. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Една от специфичните цели на новата програма, насочена към бизнеса, е „Кръгова икономика“. По тази специфична цел фирмите ще получат подкрепа за:

  • мерки за подобряване на ресурсната ефективност в предприятията, вкл. в областта на проектирането на продуктите, производството и управлението на отпадъците;
  • разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели в областта на кръговата икономика;
  • създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза.
  • технологично развитие, иновации и ресурсна ефективност за предприятията за предварително третиране на отпадъци, като част от сектора на рециклирането.

Целеви групи за подкрепа: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори на икономиката, вкл. предприятия, които извършват дейности с отпадъци (предварително третиране).

Към момента, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 е в процес на обсъждане с Европейската комисия. След нейното одобрение ще бъде разработена посочената процедура за производствени инвестиции. Очакванията са това да се случи в края на 2022 г.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.