Project Description

Финансиране на иновативни проекти

Финансирането на иновации през новия програмен период 2021-2027 г. ще бъде възможно по следните инструменти:

 1. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Иновациите ще бъдат основен фокус на подкрепа на новата програма. Бизнесът ще получи подкрепа за:

 • осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации – по тази процедура ще се финансират иновационни проекти с разходи за възнаграждения на персонала, ангажиран с разработката на иновацията, разходи за изпитване на иновативния продукт, разходи за материали, агрегати, възли и детайли, нужни за изработка на прототип и др.
 • внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация – ще бъдат допустими разходи за ДМА (машини, съоръжения и оборудване) и ДНА (специализиран софтуер), необходими за внедряването впроизводство на иновацията.
 • развиване на иновационния капацитет в предприятията чрез привличане на чуждестранни изследователи в процеса по разработване на НИРД и иновации, с фокус върху предприятията в етап на растеж.
 • създаване на нови и развитие на иновативни стартиращи предприятия, приоритетно с основна дейност във високотехнологичните или средно-високо технологичните сектори на преработващата промишленост и интензивните на знание услуги, които не са свързани с трансфер на технологии.
 • заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията в т.ч. подкрепа за защита на патенти, полезни модели, дизайн. и др. под.

Целеви групи за подкрепа: микро, малки и средни предприятия (МСП); големи предприятия са допустими за подкрепа единствено в сътрудничество с МСП.

 1. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

Фирмите могат да кандидатстват за подкрепа за следните дейности:

 • изграждане на капацитет за социални иновации, по-конкретно чрез подкрепа за взаимно обучение, изграждане на мрежи и разпространение и популяризиране на добри практики за адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените.
 • разработване на нови идеи за продукти, услуги и модели, отговарящи на социалните нужди и създаване на нови социални взаимоотношения.
 • провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги и продукти.
 • въвеждане на иновативни инструменти и модели за адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените.
 • разработване и внедряване на системи за изследване и оптимизация на работните процеси.
 • създаване, тестване и внедряване на иновативни инструменти и модели за подобряване качеството на работна сила.
 • разработване и реализиране на програми и модели за адаптация към промените на организацията на труд, оптимизиране на работните процеси и развитие на човешките ресурси.
 • имплементиране на социални иновации и експерименти във връзка с въвеждането на новите форми на заетост.
 • прилагане на иновативни модели за повишаване квалификацията на работниците и служителите във връзка с настъпващите промени.
 • създаване и развитие на социални иновации в контекста на корпоративната социална отговорност.

3. Програма за развитие на селските райони 2021-2027

По новата програма за развитие на селските райони също ще се даде акцент на иновациите в следните направления:

 • засилване на обмена на знания и укрепване на връзките между изследванията и практиката – укрепване на всички консултантски услуги в областта на селското стопанство и засилване на тяхната взаимосвързаност в рамките на системите за знания и иновации в селското стопанство.
 • засилване на мултидисциплинарните и трансграничните интерактивни иновации.
 • подкрепа за цифровия преход в селското стопанство.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.