Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 (ПКИП) е пряко насочена към постигане на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Програмата включва 2 основни приоритета за подпомагане на бизнеса, всеки от които е насочен към постигане на определени специфични цели.

ПРИОРИТЕТ 1 ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ

Програмата предвижда предоставяне на целева подкрепа под формата безвъзмездна помощ (грантове) на българските предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията им към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Освен инструмент за насърчаване на икономическата трансформация, своевременното изпълнение на програмата ще е и катализатор на икономическото възстановяване на българските предприятия от негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията.

Програмата се състои от 2 фонда:

Специфична цел „Цифровизация“

По тази специфична цел бизнесът ще получи подкрепа за:

– насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в предприятията;

– въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0;

– инвестиции, насочени към разработване на цифрови технологии, софтуер, цифрови приложения в областта на Индустрия 4.0;

– прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на данните в МСП.

– повишаване на дигиталните умения на персонала във връзка с въведените технологии от Индустрия 4.0.

Целеви групи за подкрепа: микро, малки и средни предприятия (МСП).

Специфична цел „Научни изследвания и иновации“

По тази специфична цел бизнесът ще получи подкрепа за:

– осъществяване на вътрешни за предприятията НИРД и иновации;

– внедряване на иновации в предприятията: въвеждане на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, вкл. маркетингова и организационна иновация;

– развиване на иновационния капацитет в предприятията чрез привличане на чуждестранни изследователи в процеса по разработване на НИРД и иновации, с фокус върху предприятията в етап на растеж;

– създаване на нови и развитие на иновативни стартиращи предприятия, приоритетно с основна дейност във високотехнологичните или средно-високо технологичните сектори на преработващата промишленост и интензивните на знание услуги, които не са свързани с трансфер на технологии;

– заявяване и защита на индустриална собственост в предприятията в т.ч. подкрепа за защита на патенти, полезни модели, дизайн и други подобни.

Целеви групи за подкрепа: микро, малки и средни предприятия (МСП).

Специфична цел „Растеж и конкурентоспособност“

По тази специфична цел бизнесът ще получи подкрепа за:

– производствени инвестиции в предприятията съгласно регионалния потенциал за развитие: подкрепа за семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите;

– насърчаване на предприемаческата активност – подкрепа за създаване на нови и развитие на стартиращи предприятия;

– развитие на предприемаческата екосистема, насърчаване на интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции: предоставяне на комплексни услуги в подкрепа на МСП;

– растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на нови/съществуващи индустриални паркове, вкл. изграждане на производствена инфраструктура.

Целеви групи за подкрепа: микро, малки и средни предприятия (МСП), браншови/работодателски организации, институции, агенции в подкрепа на бизнеса и подобряване на бизнес средата, индустриални паркове.

ПРИОРИТЕТ 2 „КРЪГОВА ИКОНОМИКА“

Специфична цел „Енергийна ефективност“

По тази специфична цел бизнесът ще получи подкрепа за:

– изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит (обследване за енергийна ефективност);

– въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;

– въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

Целеви групи за подкрепа: микро, малки, средни предприятия (МСП) и големи предприятия.

Специфична цел „Кръгова икономика“

По тази специфична цел бизнесът ще получи подкрепа за:

– мерки за подобряване на ресурсната ефективност в предприятията, вкл. в областта на проектирането на продуктите, производството и управлението на отпадъците;

– разработване и внедряване на иновативни продукти, процеси и бизнес модели в областта на кръговата икономика;

– създаване на партньорства между предприятия за постигане на промишлена симбиоза.

– технологично развитие, иновации и ресурсна ефективност за предприятията за предварително третиране на отпадъци, като част от сектора на рециклирането.

Целеви групи за подкрепа: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори на икономиката, вкл. предприятия, които извършват дейности с отпадъци (предварително третиране).

Информация за процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост, които в момента са отворени за кандидатстване или предстои да бъдат стартирани, можете да намерите в менютo Актуални процедури и Предстоящи процедури.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.