Програма за развитие на селските райони 2021-2027 (ПРСР)

Проектите в Програмата за развитие на селските райони през новия програмен период 2021-2027 г. ще бъдат насочени към:

 • биологично производство;

 • необлагодетелствани райони;

 • стартова помощ за млади земеделски стопани;

 • подпомагане на малки стопанства, както и инвестиции в стопанствата;

 • преработка на селскостопански продукти и неземеделските дейности.

Подпомагане на млади земеделски стопани

Предвижда се подпомаганена млади и малки земеделски стопани чрез безвъзмездна помощ, в случай че стопанството им е до 20 000 евро СПО. Финансирането ще бъде 100% за сметка на програмата. Целта е подкрепата да бъде достъпна за по-голям брой земеделски стопанства, като същевременно кандидатстването и финансирането се извърши по лесен и достъпен начин.

Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони

Те ще бъдат насочени към земеделски стопани и микро предприятията, които са основен източник на растежа и създаването на повече работни места. Предлага се финансовото подпомагане да бъде допълвано и възможност за комбиниране с кредити, които да се отпускат от Държавен фонд „Земеделие“.

По-справедливи условия благодарение на по-добра насоченост

 • по-голямо подпомагане за хектар за малки и средни стопанства;

 • намаляване на дела на получаваните преки плащания над 60 000 евро на стопанство и ограничаване на плащанията на равнище 100 000 евро на стопанство, за да се гарантира по-справедливо разпределение на финансирането;

 • минимум 2% от прякото финансиране, предоставено на всяка страна от ЕС, се заделят за млади фермери, като те ще се допълват от финансова подкрепа по линия на развитието на селските райони и мерки за улесняване на достъпа до земя и прехвърлянето на земи;

 • страните от ЕС трябва да гарантират, че само земеделски стопани ще получават европейско финансиране.

Ново екологосъобрано земеделие

 • опазване на почвите чрез изисквания за защита на богатите на въглерод влажни зони и редуване на културите;

 • въвеждане на задължителен инструмент за управление на хранителните вещества с цел подобряване на качеството на водите и намаляване на равнищата на амоняк и диазотен оксид;

 • нов поток на финансиране от бюджета на ОСП за директни плащания по „екосхеми”, чрез който ще се подкрепят и стимулират земеделските стопани в областта на климата, биологичното разнообразие и околната среда.

Земеделски стопани в центъра на европейските селски общности

 • нови поколения земеделски стопани да навлязат в професията чрез насърчаване на трансфера на знания от едно поколение към друго и чрез подобряване на достъпа до земя на младите земеделски стопани

 • заетостта, растежът, социалното приобщаване и местното развитие в селските райони, включително биоикономиката и устойчивото горско стопанство;

 • селскостопанският сектор в ЕС в отговор на обществените изисквания по отношение на храните и здравето, включително безопасната и питателна храна, произведена по устойчив начин, хранителните отпадъци, както и хуманното отношение към животните;

 • постоянна подкрепа за селските общности чрез инициативата за интелигентни села и воденото от общностите местно развитие в рамките на програмата LEADER.

Подкрепа за иновации

 • засилване на обмена на знания и укрепване на връзките между изследванията и практиката – укрепване на всички консултантски услуги в областта на селското стопанство и засилване на тяхната взаимосвързаност в рамките на системите за знания и иновации в селското стопанство

 • засилване на мултидисциплинарните и трансграничните интерактивни иновации

 • подкрепа за цифровия преход в селското стопанство.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.