Програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС) през новия период 2021-2027 г. имат за цел да обединят усилията на регионите, които имат обща граница (сухоземна или морска), с оглед на тяхното развитие, използването на техния неоползотворен потенциал за растеж и предприемането на съвместни действия по отношение на идентифицираните общи предизвикателства.

Тези общи предизвикателства включват въпроси като:

 • слаб достъп до информационните и комуникационните технологии (ИКТ);

 • лоша транспортна инфраструктура; местни промишлени сектори в упадък;

 • неподходяща стопанска среда;

 • липса на мрежи между местните и регионалните администрации; ниско равнище на научни изследвания и иновации и на внедряване на ИКТ;

 • замърсяване на околната среда; предотвратяване на рискове; негативно отношение към гражданите на съседни страни и т.н.

Програми за Трансгранично сътрудничество

Програмите за ТГС, в които България ще участва през периода 2021-2027 са 5 на брой, като е принципът на партньорството (съвместно участие с организация от съседната страна) е задължителен по всяка от тях. Информация за програмите за ТГС можете да намерите по-долу.

БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ

Интеррег България СърбияГеографски обхват

6 NUTS III области в Република България – Видин, Монтана, Враца, София, Перник, Кюстендил и 7 NUTS III области в Република Сърбия – Борски, Зайчарски, Пиротски, Нишавски, Топлички, Ябланички и Пчински (Borski, Zaječarski, Pirotski, Nišavski, Toplički, Jablanički, Pčinjski).

Предвидени за подкрепа са следните дейности/инвестиции:

 • инвестиции в съществуващи предприятия, включително, но не само, инвестиции в сгради, закупуване на оборудване и технологии, строителни работи, модернизация на инфраструктура, комуникационни мрежи и др.;
 • инвестиции за създаване на нови предприятия, включително, но не само, инвестиции в сгради, оборудване и системи и разходи за заплати, произтичащи от създаването на работни места в резултат на първоначалната инвестиция;
 • инвестиции за разработването на нови продукти/услуги, включително, но не само, научни изследвания за разработване на продукти, обезпечаване на патенти, закупуване на авторски и лицензионни права, закупуване на специализирано оборудване, информационни технологии, инсталации, превозни средства и т.н.;
 • инвестиции, насочени към увеличаване на заетостта в съществуващо предприятие;
 • технологични и/или организационни инвестиции, насочени към намаляване на разходите за производство/предоставяне на услуги и всякакви други инвестиции, водещи до повишаване на конкурентоспособността на предприятията, включително, но не само, закупуване на специализирано оборудване и технологии, системи за наблюдение; закупуване на ИТ оборудване, обучение и трансфер на ноу-хау, виртуални бизнес центрове, решения за електронна търговия, възможности за електронни плащания и др.;
 • инвестиции, насочени към увеличаване на производствения капацитет и/или осигуряване на стабилни минимални производствени прагове (количества), като по този начин се дава възможност на предприятието да получи достъп до по-големи пазари;
 • инвестиции, насочени към управление на качеството на продуктите/услугите, включително, но не само, подобрения в проектирането на характеристиките на продукта/услугата, подобрения в сервизното обслужване на клиентите след продажбата, подобрения в гаранцията за продукта, мерки за корпоративна отговорност, цялостни системи за управление на качеството и всеки друг аспект, който определя общото ниво на качество на продукта/услугата, включително „марка на продукта“ като „зелена“ или „традиционна“;
 • инвестиции, насочени към достъп до нови пазари или пазарни сегменти, включително, но не само, маркетингови проучвания, технологии за пространствено разширяване, „организационно сътрудничество“ и съвместни бизнес схеми с други предприятия, фирмени изложбени зали във фирмения обект и др.
 • инвестиции в маркетинг и промоция, участие в международни панаири, изложения и други промоционални мероприятия, консултантски и информационни услуги, включително електронен маркетинг, комуникация с клиенти и др.

БЪЛГАРИЯ – СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

Interreg_bulgaria-north-macedoniaГеографски обхват

2 NUTS III области в Република България – Благоевград и Кюстендил и 3 NUTS III райони в Република Северна Македония – Североизточен, Източен и Югоизточен.

Предвидени за подкрепа са следните дейности/инвестиции:

 • инвестиции за изграждане на зелени площи (зелени балкони, зелени стени, зелени покриви, атриум, зелени настилки, зелен паркинг, зелени огради, шумоизолации и др.);
 • инвестиции за изграждане на извънградски зелени площи, включително подобряване на връзките между зелените площи (алеи от дървета и улични дървета/жив плет, зелени детски/училищни площадки, речни зелени площи);
 • инвестиции за изграждане на градски зелени площи (градски/исторически, паркове градини, квартални/институционални/спортни зелени пространства/съоръжения/ зони с неподдържана растителност);
 • инвестиции за изграждане на зелени площи за управление на водите, вкл. дъждовни (зелени крайпътни канали за дъждовни води, инфилтрационни басейни/изкопи, зелени резервоари, дъждовни градини, устойчиви градски дренажни системи и др.);
 • инвестиции в дейности, предназначени за контрол на замърсяването и рехабилитация на реки и изоставени полета;
 • подкрепа за съвместни стратегии и планове за действие за повишаване на осведомеността и разработване на нови инструменти, извършване на тестове, както и трансфер на решения между съответните заинтересовани страни;
 • повишаване на конкурентоспособността на местната икономика и подобряване на бизнес средата;
 • културно-историческото наследство на Република България и Република Северна Македония – предпоставка за развитие на атрактивен всесезонен туристически продукт чрез съвместни интелигентни решения с гарантиран достъп и участие на всички.

БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ

Интеррег България ТурцияГеографски обхват

3 NUTS III области в Република България – Бургас, Ямбол и Хасково и 2 области в Република Турция – Одрин и Къркларели (част от т.нар. регион TR21).

Предвидени за подкрепа са следните дейности/инвестиции:

 • инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността;
 • разработване и въвеждане на интелигентни енергийни системи, при които използването на възобновяеми енергийни източници заема централно място;
 • разработване на нови технологични решения и енергийни мощности;
 • разработване на по-дълготрайни, както и подходящи за повторна употреба, ремонт и рециклиране, продукти;
 • подобряване на технологичната инфраструктура на избрани сектори с цел постигане на целите за кръгово потребление;
 • разработване на нови бизнес модели, основани на отдаване под наем и споделяне на стоки и услуги (т.нар. модели „продукт като услуга“);
 • разработване на кръгови бизнес модели за подпомагане на създаването на тясна регионална верига за създаване на стойност чрез използване на модели на сътрудничество B2B, B2C и C2C;
 • разработване на кръгови бизнес модели, решения и продукти на биологична основа;
 • подкрепящи мерки за споделяне на знания, методология на проектиране, иновационни лаборатории/центрове, групиране в клъстери като подходи за насърчаване на кръгови продукти и кръгови производствени процеси;
 • разработване на регионални практики за сертифициране, които компенсират регионалните продукти въз основа на техните различни показатели за устойчивост, влияние върху околната среда и потенциал за кръгово потребление;
 • насърчаване на предприемачеството, съвместните действия (инициативи, програми и проекти), развитието на индустриални зони, технологичното обновяване, участието на чуждестранните пазари, използването на разнообразни възможности за финансиране, участието в европейски и национални програми, развитието на иновативни идеи за продукти и услуги и такива с висока добавена стойност;
 • трансформация на местната икономика, чрез мерки за дигитален и енергиен преход, и внедряване на модела на кръговата икономика;
 • изграждане и развитие на адекватни към съвременните предизвикателства знания и умения в местното население;
 • преодоляване на сезонността и повишаване използваемостта на туристическата инфраструктура, чрез интегрирани регионални туристически продукти, комбиниращи различни активности и локации и базирани на устойчиво развитие;
 • насърчаване на съвместни действия за развитие на екосистемни практики услуги в управлението на природни активи с туристически потенциал;
 • подкрепа за действия, насочени към широко внедряване на подходи, ориентирани към потребителя в предоставянето на услуги от общ интерес;
 • реализиране на съвместни действия за намаляване на замърсяването, вкл. такива, отразяващи негативните последици от изменението на климата.

БЪЛГАРИЯ – РУМЪНИЯ

Интеррег България РумънияГеографски обхват

7 NUTS III окръга в южната част на Румъния (Мехединци, Дол, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и 8 NUTS III области в северна България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра).

Предвидени за подкрепа са следните дейности/инвестиции:

 • Развитие и засилване на устойчива, неподвластна на климата, интелигентна и интермодална национална, регионална и местна мобилност, включително подобрен достъп до ТТМ и трансгранична мобилност;
 • насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, взимайки предвид екосистемните подходи;
 • подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване;
 • подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта при дистанционно и онлайн обучение;
 • Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурност в извънградските райони.;
 • подобряване на свързаността и мобилността през р. Дунав;
 • подобряване на условията за навигация и безопасност по р. Дунав и Черно море;
 • предотвратяване на риска от бедствия и устойчивост;
 • дейности, свързани с изменението на климата;
 • намаляване на замърсяването на околната среда;
 • подкрепа за развитието на зелени инфраструктури;
 • подобряване опазването на биологичното разнообразие, възстановяването и устойчивото използване и защита на природното наследство, включително обектите от “Натура 2000“ и Рамсар;
 • подобряване на качеството на услугите за образование и обучение и за увеличаване на възможностите за заетост;
 • изграждане на устойчивост на местната икономика и за повишаване на нейната конкурентоспособност;
 • Разработването на велосипеден маршрут EuroVelo 6, които няма да доведат до значителни отрицателни въздействия върху територии от мрежата Натура 2000.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.