Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2021-2027

Подкрепата от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР) е насочена към развитие на работната сила, преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда, осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включване на уязвимите групи, предоставяне на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на страната. Това е програма за развитие на човешките ресурси в бизнеса, една от няколкото европейски програми за обучение на персонала.

Основната цел на ПРЧР е да достигне до близо 850 000 души в България чрез изпълнение на четири основни приоритета – развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване, подпомагане на младежката заетост и социални иновации.

Приоритети по програми за развитие на човешките ресурси

Два от тези приоритета са насочени пряко към бизнеса:

ПРИОРИТЕТ 1: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И РАЗВИТИЕТО НА УМЕНИЯ

Специфична цел „Предприемачество“

Тази специфична цел предвижа подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната икономика:

– мерки за стимулиране на предприемачеството на желаещи да стартират стопанска дейност, развитие и преценка на бизнес идеи, обучения за предприемачески умения, подкрепа за регистрация на бизнес дейности;

– мерки за развитие на умения в областта на социалното предприемачество, в т.ч. за безработни;

– мерки за подкрепа и развитие на начинаещи предприемачи;

– достъп до финансиране за стартиращи предприемачи;

– специфична подкрепа за самостоятелна заетост на младежи и други групи в неравностойно положение на пазара на труда;

– подкрепа за социално предприемачество.

Специфична цел „Адаптиране на предприятията и служителите“

За по-добрата адаптация на предприятията и работещите към промените и подобряване на работната среда ще се подкрепят следните дейности:

– адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за здравето;

– адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към промените, за реакция при криза/пандемии;

– апробиране и въвеждане на превантивни мерки, вкл. чрез повишаване на квалификацията и преквалификация на заети лица в риск от загуба на работа вследствие на преструктуриране на икономиката (в резултат от глобализация, въвеждане на нови технологии, закриване на неекологични производства, пандемии и др.);

– разработване и реализиране на секторни и регионални стратегии, програми и модели за адаптация към промените и развитие на човешките ресурси по сектори и региони, вкл. фондове и клъстери за развитие на умения на работната сила;

– разработване и внедряване на системи за изследване и оптимизация на работните процеси и повишаване на организационната и екипна ефективност;

– разработване и внедряване на инструменти, модели и програми за изследване и управление на стреса на работното място и за превенция и профилактика на прегряването в работата /“бърнаут“/;

– разработване и внедряване на инструменти и модели за адаптиране на работните места и организацията на процесите към хора с хронични заболявания и трайни увреждания;

– разработване на мерки за подкрепа на трудовата мобилност като допълващи към мерките за подпомагане активното участие на пазара на труда;

– насърчаване на работодателите да подобряват работната среда, да въвеждат гъвкави и иновативни форми на организация на работното време, вкл. за работещите над 54 г.

– обучение на работодателите в подкрепа на развитие на дейности за корпоративна социална отговорност.

Специфична цел „Обучения, квалификация и преквалификация“

Фирмите могат да кандидатстват за подкрепа за преодоляване на дисбаланса между наличните и необходимите им умения на служителите:

– подкрепа за професионално развитие и гъвкави възможности за обучение и преквалификация на служители, включително обучение на работното място;

– валидиране на знания, умения и компетенции, постигнати чрез неформално и самостоятелно обучение, вкл. ключови компетенции и други „меки“ умения;

– инвестиране в умения, съобразени с нуждите на пазара на труда, с фокус върху общи и специфични цифрови умения;

– мерки за обучение за намаляване на разликите в компетенциите между различните възрастови групи по отношение на ИКТ умения и STEM умения;

– за управленски персонал на различни нива – обучение за придобиване на бизнес умения за оперативно управление, организация и оптимизация на бизнес процеси, финанси, маркетинг и продажби на иновативни продукти, в контекста на кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии, както и лидерство и екипно управление на човешките ресурси;

– подкрепа за създаване на благоприятна среда за учене през целия живот в предприятията и реализация на стратегии за учене през целия живот за работната сила;

– осигуряване на използването на гъвкави и достъпни форми на учене, вкл. специално разработени спрямо характеристиките на служителите, иновативни методи за учене, модулни форми и електронни инструменти и ресурси за учене.

ПРИОРИТЕТ 2: СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

Фирмите могат да кандидатстват за подкрепа за следните дейности:

– изграждане на капацитет за социални иновации, по-конкретно чрез подкрепа за взаимно обучение, изграждане на мрежи и разпространение и популяризиране на добри практики за адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените.

– разработване на нови идеи за продукти, услуги и модели, отговарящи на социалните нужди и създаване на нови социални взаимоотношения.

– провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране на иновативни модели, практики, услуги и продукти.

– въвеждане на иновативни инструменти и модели за адаптирането на работниците, предприятията и предприемачите към промените.

– разработване и внедряване на системи за изследване и оптимизация на работните процеси.

– създаване, тестване и внедряване на иновативни инструменти и модели за подобряване качеството на работна сила.

– разработване и реализиране на програми и модели за адаптация към промените на организацията на труд, оптимизиране на работните процеси и развитие на човешките ресурси.

– имплементиране на социални иновации и експерименти във връзка с въвеждането на новите форми на заетост.

– прилагане на иновативни модели за повишаване квалификацията на работниците и служителите във връзка с настъпващите промени.

– създаване и развитие на социални иновации в контекста на корпоративната социална отговорност.

Информация за процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост, които в момента са отворени за кандидатстване или предстои да бъдат стартирани, можете да намерите в менютo Актуални процедури и Предстоящи процедури.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.