„Хоризонт Европа“ е новата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021 – 2027 г. Тя е продължението на предходната програма „Хоризонт 2020“ на ЕС.

Цели на програмата

Целта на програмата е да се укрепи научната и технологичната основа на ЕС, включително чрез разработване на решения за изпълнение на приоритетите на политиката, като екологичния и цифровия преход. Програмата допринася и за постигането на целите за устойчиво развитие и стимулира конкурентоспособността и растежа. Това е водещата инициатива на ЕС за подкрепа на научните изследвания и иновациите – от концепцията до пазарната реализация.

Бюджет

С бюджет от 95.5 милиарда евро, в т.ч. 5.4 милиарда евро от Next Generation EU, програмата допълва националното и регионалното финансиране в областта на научните изследвания и иновациите.

Растежът и просперитетът на Европа в бъдеще зависят от способността ѝ да продължи да бъде световен лидер в областта на научните изследвания и иновациите. „Хоризонт Европа“ осигурява средствата, необходими за постигането на тази цел.

Така „Хоризонт Европа“ ще гарантира въздействието на дейността на ЕС в секторите на науката и технологиите, що се отнася до преодоляването на основните глобални предизвикателства в области от жизненоважно значение като здравеопазването, застаряването на населението, сигурността, замърсяването и изменението на климата.

Очаква се програмата да създаде до 100 000 работни места в областта на научните изследвания и иновациите в периода 2021 – 2027 г. Също така се предвижда брутният вътрешен продукт на ЕС (БВП) да се увеличи с до 0,19% през следващите 25 години.

„Хоризонт Европа“ се състои от три стълба:

  • високи постижения в научната област;

  • глобални предизвикателства и конкурентоспособност на европейската промишленост;

  • иновативна Европа.

ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНАТА ОБЛАСТ

По първия стълб на „Хоризонт Европа“ се укрепва лидерството на ЕС в науката, като се насърчава развиването на висококачествени знания и умения. По този стълб чрез Европейския научноизследователски съвет получават подкрепа авангардни научноизследователски проекти и се стимулират инвестициите в научноизследователски инфраструктури. Действията „Мария Склодовска-Кюри“ финансират дейности за мобилност, обучение и професионално развитие на изследователите.

ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

По втория стълб се подпомагат научните изследвания и иновациите, насочени към обществените предизвикателства и промишлените технологии в области като здравеопазването, цифровите технологии, климата, енергетиката, мобилността, гражданската сигурност, храните и природните ресурси.

Има планове за въвеждане на мисии за научни изследвания и иновации, например в областта на неутралните по отношение на климата и интелигентни градове, както и на партньорства, например в областта на чистия водород. Този стълб включва и дейности, осъществявани от Съвместния изследователски център (JRC).

ИНОВАТИВНА ЕВРОПА

Третият стълб на „Хоризонт Европа“ е насочен към насърчаване на всички форми на иновации, и по-специално водещите до пробив и революционните иновации, чрез Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). ЕСИ предлага обслужване на едно гише за новатори с голям потенциал за създаване на пазари за бъдещето.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.