Цел на процедурата: Процедура „Технологична модернизация в МСП“ цели повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига и ще финансира закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси.

Допустими кандидати:
1) Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.
2) Имат минимум три приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.).
3) Отговарят на изискванията за микро (предприятия с персонал от 0 до 9 души), малко (предприятия с персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (предприятия с персонал от 50 до 249 души).
4) Извършват основната си икономическа дейност в един от следните сектори

Сектор C „Преработваща промищленост“

– С10 „Производство на хранителни продукти“
– С11 „Производство на напитки“
– С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
– С14 „Производство на облекло“
– С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
– С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
– С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
– С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
– С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
– С20 „Производство на химични продукти“
– C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
– С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
– С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
– С24 „Производство на основни метали“
– С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
– C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
– С27 „Производство на електрически съоръжения“
– С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
– С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
– С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
– С31 „Производство на мебели“
– С32 „Производство, некласифицирано другаде“
– С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“

– J58 „Издателска дейност“
– J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“
– J60 „Радио- и телевизионна дейност“
– J61 „Далекосъобщения“
– J62 „Дейности в областта на информационните технологии“
– J63 „Информационни услуги“

Сектор М „Професионални дейности и научни изследвания“

– М71 „Архитектурни и инженерни дейности;“
– М72 „Научноизследователска и развойна дейност“

Максимален размер на помощта: 200 000 евро

Процент на финансиране: 50 %

Общ бюджет на процедурата: 260 000 000 лева

Допустими разходи:

1) придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);
2) придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА)

Индикативен срок за обявяване: м. юни 2022 г.

ВАЖНО: Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.

Ино Консулт ЕООД предлага услуга по предварителен анализ за допустимост, подготовка и управление на проекти по текущата процедура за еврофинансиране. За повече информация свържете се с нас.

Повече информация за текущи и предстоящи програми за финансиране на Вашия бизнес може да потърсите в менютата Актуални процедури и Предстоящи процедури.