About admin

Този автор все още не е попълнил своите детайли.
So far admin has created 20 blog entries.

В края на юли ще бъде отворена процедура за технологична модернизация в МСП

В края на м. юли 2022 г. ще бъде отворена за кандидатстване процедура за безвъзмездна помощ "Технологична модернизация в МСП". Към момента документацията е публикувана за обществено обсъждане, като след приключването му процедурата ще бъде отворена официално за подаване на проекти. Процедурата ще бъде насочена към повишаване на ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи [...]

В края на юли ще бъде отворена процедура за технологична модернизация в МСП

Стартира процедура за енергийна ефективност в МСП – краен срок 23.05.2022 г.

Министерство на иновациите и растежа обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Целта ѝ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските МСП за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на тяхната енергийна ефективност. Общият бюджет на процедурата е 136 226 120 лв., като тези средства [...]

Стартира процедура за енергийна ефективност в МСП – краен срок 23.05.2022 г.

Процедура „Кръгова и нисковъглеродна икономика“

Цел: предоставяне на подкрепа за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа. Допустими кандидати: предприятия (МСП и големи предприятия) от сектор С „Преработваща промишленост“ Допустими [...]

Процедура „Кръгова и нисковъглеродна икономика“

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност

Цел: Ваучерна схема ще подпомага внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП, както и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията.Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори на икономиката, с изключение на сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор [...]

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност

Финансови инструменти по Плана за възстановяване и устойчивост

В тази статия ще разгледаме възможностите за финансиране на бизнеса чрез финансови инструменти по Плана за възстановяване и устойчивост. Предвижда се структурирането на следните финансови инструменти: Гаранционен инструмент за растеж Инструментът цели чрез предоставянето на портфейлна гаранция да се постигне облекчаване на предизвикателствата пред малкия и среден бизнес при получаване на кредитно финансиране за бързо възстановяване [...]

Финансови инструменти по Плана за възстановяване и устойчивост

Безвъзмездна помощ по Плана за възстановяване и устойчивост

Програмата за икономическа трансформация от Плана за възстановяване и устойчивост е насочена пряко към подпомагане на българския бизнес. Тя е насочена към предоставяне на целева подкрепа за бързо възстановяване и растеж на българските предприятия в основните проблемни области, които възпрепятстват тяхната конкурентоспособност и забавят трансформацията към дигитална, ниско въглеродна и ресурсно ефективна икономика. Водещите задачи са, [...]

Безвъзмездна помощ по Плана за възстановяване и устойчивост

В края на март 2022 г. ще бъде отворена процедура за енергийна ефективност в МСП

В края на м. март 2022 г. Министерство на икономиката планира обявяването на процедура за енергийна ефективност в МСП. Към момента документацията е публикувана за обществено обсъждане, като след приключването му процедурата ще бъде отворена официално за подаване на проекти. Процедурата ще бъде насочена към увеличаване на инвестициите на МСП в енергийно ефективни технологии. Това е от [...]

В края на март 2022 г. ще бъде отворена процедура за енергийна ефективност в МСП

Наддоговаряне на процедурата за малки предприятия с 9 млн. лв.

По процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв.“ ще бъдат сключени допълнителни договори с кандидати от резервните списъци. Осигурени са допълнителни 9 000 000 лева за наддоговаряне, които представляват освободен финансов ресурс от договора за директна подкрепа на НАП по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. След приключване на процеса по [...]

Наддоговаряне на процедурата за малки предприятия с 9 млн. лв.

Процедура „Енергийна ефективност в МСП“

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност. Допустими кандидати: юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; имат минимум 3 приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.); [...]

Процедура „Енергийна ефективност в МСП“

Процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

10 юли 2020г. 200 млн. лева I. Допустими кандидати: Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал над 50 служители. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, [...]

Процедура „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Go to Top