Фонд на фондовете„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) е търговско дружество с едноличен собственик на капитала Република България, представляван от министъра на финансите. Той е създаден с разпореждане на Министерски съвет от 22 юли 2015 г. с цел управление на средствата, предвидени за финансови инструменти по оперативните и други програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Към момента ФМФИБ има подписани споразумения за управление на финансови инструменти с Управляващите органи на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., ОП „Околна среда“ 2014-2020 г., ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Програма за развитие на селските райони с общ размер на ресурса около 1,2 млрд. лв.

Предвижда се ФМФИБ да мобилизира допълнителен ресурс от частни и публични инвеститори, така че общият размер на средствата, които ще бъдат инвестирани в българската икономика, да достигне 2,7 млрд. лв.

ФМФИБ изпълнява функциите на Фонд на фондовете (ФнФ) – разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (финансови инструменти). Основните дейности на ФМФИБ са свързани с:

 • провеждане на пазарни консултации за изготвяне на предварителна оценка на търсенето и предлагането на финансови продукти в съответната сфера и сред избраните целеви групи;
 • структуриране на дългови и (квази-) дялови финансови инструменти и изготвяне на техническите спецификации за тях;
 • провеждане на открит и прозрачен избор на финансови посредници, които ще осигурят необходимото съфинансиране и ще предоставят финансови продукти на крайните получатели;
 • сключване на оперативни споразумения с финансовите посредници;
 • мониторинг, управление на риска, оперативно и финансово отчитане на финансовите инструменти с оглед изпълнение на целите, заложени в съответната европейска програма – източник на публичния ресурс.

ПРОГРАМА „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“

Цел на програмата: Да улесни достъпа на бизнеса до кредити за възстановяване на дейността след постепенното отпадане на мерките във връзка с КОВИД-19 пандемията.  Получаване на достъп до финансов ресурс основно за задоволяване на текущи нужди от ликвидност, за нови инвестиции, трансформация и растеж.

Крайни получатели: български малки и средни предприятия

Тип финансиране:

– Широк достъп до бизнес кредити без изискване за материални обезпечения; необезпечен кредит, с изключение на лични гаранции, предоставени от собствениците;

– Получаване на одобрение и възможност за усвояване в съкратени срокове;

– Възможност за договаряне на 12-месечен гратисен период;

– Разсрочване на изплащането до 84 месеца;

– Осигуряване на максимална възможна яснота и минимизиране на административната тежест за клиента;

– Възможност за получаване на финансиране до 3 млн. лв.

Бюджет на програмата: 157.9 млн. лв. публичен ресурс

Източник на публичния ресурс: Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансови посредници: Токуда банк, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк, Пощенска банка, ОББ, Банка ДСК

Фонд за ускоряванe и начално финансиранe (ФУНФ)

Финансов ресурс

 • 70,9 млн. евро (139 млн. лева) публичен ресурс*;

*включително допълнителен ресурс, предоставен за подкрепа на засегнати от COVID-19 предприятия от прекратения Фонд за технологичен трансфер 

 • 5,2 млн. евро (11 млн. лева) частен ресурс

Цели на инструмента

 • насърчаване на предприемачеството в България и улесняване на достъпа до финансиране на малките и средни предприятия в начален етап на тяхното развитие;
 • създаване и развитие на нови устойчиви бизнеси;
 • успешно изпълнение на нови бизнес идеи, основани на иновациите;
 • повишаване на активността и развитие на предприемаческата екосистема в България;
 • създаване на добавена стойност за предприятията, в които се инвестира.

Крайни получатели

Малки и средни предприятия в начален етап на развитие.

Тип финансиране

 • дялови и квази-дялови инвестиции;
 • ресурсът е разделен в три фонда, управлявани от финансови посредници (фонд мениджъри), избрани чрез процедура по Закона за обществените поръчки.

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансови посредници

ФУНФ І: „Иновейшън Кепитъл“ АД

Финансов ресурс

 • 19,3 млн. евро (37,8 млн. лева) публичен ресурс*

*вкл. 10,4 млн. лева за подкрепа на предприятия, засегнати от COVID-19

 • 1,8 млн. евро (3,5 млн. лв.) частно съфинансиране на ниво фонд.

Етап на развитие на предприятията, в които инвестира

ускоряване и начален етап

Индивидуален размер на инвестициите

 • етап на ускоряване: 25 – 50 хил. евро (50 – 100 хил. лв.)
 • начален етап: 50 хил. – 1 млн. евро (100 хил. – 2 млн. лв.)

Акселераторска програма – предостява стратегическа подкрепа, обучение, менторство и др.

Очакван брой подкрепени компании: 229.

ФУНФ ІІ: „Витоша Венчър Партнърс“ ООД

Финансов ресурс

 • 25,1 млн. евро (49,2 млн. лева) публичен ресурс*

*вкл. 13,6 млн. лева за подкрепа на предприятия, засегнати от COVID-19

 • 800 хил. евро (1,5 млн. лв.) частно съфинансиране на ниво фонд.

Етап на развитие на предприятията, в които инвестира

ускоряване и начален етап – проекти с технологична насоченост и с висок потенциал за устойчив растеж.

Индивидуален размер на инвестициите

 • етап на ускоряване: 15 – 50 хил. евро (25 – 100 хил. лв.)
 • начален етап: 15 хил. – 1 млн. евро (25 хил. – 2 млн. лв.)

Акселераторска програма – предостява стратегическа подкрепа, обучение, менторство и др.

Очакван брой подкрепени компании: 125

ФУНФ ІІІ: „Ню Вижън 3“ ООД

Финансов ресурс

 • 26,4 млн. евро (51,6 млн. лева) публичен ресурс*

*вкл. 14,3 млн. лева за подкрепа на предприятия, засегнати от COVID-19

 • 3,1 млн. евро (5,9 млн. лв.) частно съфинансиране на ниво фонд.

Етап на развитие на предприятията, в които инвестира

начален етап

Индивидуален размер на инвестициите: до 1 млн. евро (2 млн. лева)

Очакван брой подкрепени компании: 53

Фонд за рисков капитал

Финансов ресурс

 • 33,3 млн. евро (65,1 млн. лева) публичен ресурс*

*включително 18 млн. лева допълнителен ресурс, предоставен за подкрепа на засегнати от COVID-19 предприятия от прекратения Фонд за технологичен трансфер;

 • 5,2 млн. евро (10,2 млн. лева) частно съфинансиране на ниво фонд.

Цели на инструмента

 • подкрепа на предприемаческата екосистема в България;
 • подпомагане на високотехнологични компании, които имат нужда от финансиране, за да утвърдят и разширят дейността си;
 • подобряване на достъпа до капитал за комерсиализация на разработените продукти, както и на цялостния капацитет за постигане на по-висок ръст, включително чрез прилагане на иновации.

Крайни получатели

 • малки и средни предприятия с висок рисков профил в относително ранен етап на своето развитие;
 • допустими сфери: производство на стоки, използващо нови технологии, които намаляват разходите за единица продукт; високи технологии, софтуер и хардуер; електронна търговия; иновативни продукти или услуги и др.

Тип финансиране

 • алтернативно финансиране под формата на дялови и квази-дялови инвестиции;
 • размер на инвестициите между 750 хил. и 3,5 млн. евро (1,5 – 6,8 млн. лева);

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: активен на пазара

Финансов посредник: „Морнингсайд Хил“ ООД  

Очакван брой подкрепени компании: 25

Фонд мецанин/растеж

Финансов ресурс

 • Публични средства: 38,5 млн. евро (75.3 млн. лв.)
 • Частни средства: минимум 30% от инвестирания в крайни получатели публичен ресурс.

Цели на инструмента

 • осигуряване на достъп до алтернативно финансиране за МСП с потенциал за растеж и с планове за разширяване и подобряване на дейността, разработване на нови продукти и услуги;
 • подобряване на финансовото и корпоративно управление на подкрепените предприятия с цел увеличаване на тяхната производителност и потенциал за навлизане на нови пазари.

Крайни получатели

Малки и средни предприятия (МСП) в зрял етап на развитие

Тип финансиране

 • алтернативно финансиране под формата на дялови и квази-дялови инвестиции;
 • инвестиции от 2.5 млн. до 7 млн. евро (от 4.9 млн. до 13.7 млн. лв.);
 • предоставяне на съществена част от ресурса под формата на мецанин финансиране (хибридна форма между капиталово и дългово финансиране);

Източник на публичния ресурс

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Актуален етап на инструмента: учредяване на фонда

Финансов посредник: „Силвърлайн Партнърс“ ООД

Очакван брой подкрепени компании: 10

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.