Project Description

Дигитализацията на предприятията чрез безвъзмездна финансова помощ е възможно основно по следните 2 инструмента:

 1. План за възстановяване и устойчивост

Една от програмите в Плана е за повишаване на енергийната ефективност в сгради. В рамките на тази програма се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите. Допустими кандидати ще бъдат микро, малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна. Допустимите дейности/разходи включват:

 • извършване на обследване за енергийна ефективност;
 • проектиране;
 • подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
 • подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
 • подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
 • използване на ВЕИ в сградите;
 • подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
 • повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.

Кандидатите трябва да представят обследване за енергийна ефективност (енергиен одит) и финансов анализ. Задължително изискване е след изпълнение на мерките да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект. Процентът на финансиране е 50%. Общият бюджет на програмата е 235 200 000 лв. Очаква се програмата да стартира в средата на 2022 г.

 1. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Една от специфичните цели на новата програма, насочена към бизнеса, е „Цифровизация“. По тази специфична цел фирмите ще получат подкрепа за:

 • изпълнение на мерки за енергийна ефективност в предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит (обследване за енергийна ефективност);
 • въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт;
 • въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението.

Целеви групи за подкрепа: микро, малки, средни предприятия (МСП) и големи предприятия.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.