Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) подчинява дейността си на изпълнението на общата стратегическа цел, залегнала в Националния план за развитие на Република България. Целта му е България да бъде страна с високо качество на живот, основано на устойчиво социално-икономическо развитие в процеса на цялостното интегриране в Европейския съюз, обединяваща усилията на правителството и социалните партньори. Осъществяваните от Агенцията дейности се изпълняват с помощта на редица мерки, насочени към поддържане на устойчив икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и насърчаване на тяхното развитие, стимулиране на предприемаческия дух и подкрепа на технологични и иновативни производства, развитие на публично-частното партньорство.

ПРИОРИТЕТИ НА ИАНМСП

 • подпомагане на малкия и среден бизнес в България – целта е да се повиши конкурентоспособността на малкия бизнес като се подпомогнат стартиращите и жизнеспособните малки и средни предприятия в техните усилия да бъдат иновативни, екологични и експортно ориентирани, създавайки благоприятни условия за тяхното развитие и подобрявайки достъпа им до финансиране;

 • насърчаване на семейния и фамилен бизнес в България, който осигурява многобройни работни места;

 • насърчаване на предприемаческия дух сред младото население и студентите – повишаване на качеството на професионалните училища и реализиране на пилотни проекти по въвеждане на дуалната система;

 • повишаване на инвестициите в българските малки и средни предприятия;

 • стимулиране на иновациите и новите технологии в бизнеса;

 • насърчаване на дигиталната икономика в България – разработване и прилагане на иновативни интернет платофрми и софтуерни решения, пряко свързани с производството и пазарната реализация на продукция;

 • въвеждане на електронни услуги за бизнеса на централно и местно ниво чрез насърчаване на въвеждането на електронно правителство;

 • подобряване на сътрудничеството с национални, местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации, извършващи дейности за развитие и насърчаване на малките и средните предприятия;

 • подобряване на експортните позиции на малките и средните предприятия и насърчаване на международното коопериране между предприятията;

 • подкрепа на МСП в региони с ниска заетост и ниска концентрация на предприятия от секторите на високо и средно технологичните производства и интензивните на знание услуги.

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ НА ИАНМСП

 • подобряване и усъвършенстване на информационното обслужване на малките и средните предприятия;

 • подобряване на условията за осъществяване на стопанска дейност в предприятията чрез проучване и анализиране на конкретните фактори, въздействащи върху нея;

 • насърчаване на предприемаческия дух и умения на малките и средните предприятия чрез обучения и семинари;

 • повишаване на инвестициите в българските МСП от чуждестранни и местни физически и юридически лица;

 • стимулиране на пазарноориентирани научно-приложни изследвания, предназначени за индустрията и създаване на условия за привличане на частни капитали за финансиране на иновации;

 • стимулиране на пазарното коопериране и развитие на клъстери;

 • подобряване на сътрудничеството с местни, чуждестранни и международни правителствени и неправителствени организации, извършващи дейности за развитие и насърчаване на малките и средните предприятия;

 • подобряване на експортните позиции на малките и средните предприятия и насърчаване на международното коопериране между предприятията.

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ НА ИАНМСП

ИАНМСП управлява и изпълнява посочените по-долу програми/проекти, по които фирмите могат да получат пряка и или косвена подкрепа:

 • Проект „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“;

 • Проект „Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина“;

 • Проект “Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)”;

 • Национален иновационен фонд;

 • Инициативата “Еврика” и съвместна програма “Евростарс”.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.