Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) е да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID-19. В преследването на тази цел Планът включва набор от програми съдържащи се в тях мерки, които не само да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият и повишат. Това от своя страна ще позволи в дългосрочен план да бъде постигната зелена и цифрова трансформация на българската икономика.

Пряко насочени към бизнеса са следните 2 програми:

I. ПРОГРАМА ЗА ИКОНОМИЧЕСКА ТРАНСФОРМАЦИЯ

Програмата предвижда предоставяне на целева подкрепа под формата безвъзмездна помощ (грантове) и финансови инструменти на българските предприятия в основните проблемни области, които забавят трансформацията им към цифрова, нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Освен инструмент за насърчаване на икономическата трансформация, своевременното изпълнение на програмата ще е и катализатор на икономическото възстановяване на българските предприятия от негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията.

Програмата се състои от 2 фонда:

ФОНД РАСТЕЖ И ИНОВАЦИИ

Този фонд е насочен към модернизиране и разширяване на дейността на българските фирми, цифровизация и повишаване на иновационния им капацитет. Предвидени са следните 5 направления на подкрепа:

Процедура за технологична модернизация

Процедурата цели повишаване на ефективността на производствените процеси, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига и ще финансира закупуване на ново технологично оборудване с акцент върху дигитализацията на производствените процеси.

Допустими кандидати:  микро, малки и средни предприятия (МСП) от производствения сектор; архитектурни и инженерни дейности; производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика; радио и ТВ дейност; дейности в областта на информационните технологии; информационни услуги; научноизследователска и развойна дейност (НИРД).

Допустими разходи:

– придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);
– придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА).

Процент на финансиране: 50% безвъзмездно финансиране
Максимален размер на помощта: 200 000 евро
Общ бюджет: 260 000 000 лева
Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2022

ФОНД ЗЕЛЕН ПРЕХОД И КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Целта на този фонд е да подкрепи МСП за въвеждане на решения в областта на кръговата икономика, така че същите да станат по-енергийноефективни и ресурсонезависими. По него също са предвидени 4 направления на подкрепа:

Процедура за изграждане на ВЕИ в комбинация със съоръжения за съхранение

Тази процедура подкрепя прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на ниво предприятие. За тази цел е предвидено безвъзмездно финансиране на МСП за изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на произведената енергия с прекъсваем и неравноморен режим на работа.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“.

ВАЖНО: Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW.

Допустими разходи:

– разходи за СМР – изграждане/рехабилитация на инфраструктура
– разходи за придобиване на машини и съоръжения (ДМА)
– разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги
– разходи за придобиване на патенти, софтуер (ДНА)

Процент на финансиране: 50% безвъзмездно финансиране
Общ бюджет: 200 000 000 лева
Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2022 г.

Ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност

Ваучерната схема ще подпомага внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП, както и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори на икономиката, с изключение на сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор В „Добивна промишленост“, сектор F „Строителство“, сектор Р „Образование“ и сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“

Допустими разходи:

– придобиване на компютри, хардуер
– разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др.
– разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

Максимален размер на помощта: до 20 хил. лева под формата на ваучери
Общ бюджет: 30 600 000 лева
Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2022

Процедура за кръгова и нисковъглеродна икономика

По процедурата ще се предоставя подкрепа за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа.

Допустими кандидати: предприятия (МСП и големи предприятия) от сектор С „Преработваща промишленост“

Допустими разходи:

– придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
– консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им
– придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготраен нематериален актив (ДНА).

Процент на финансиране: 50% безвъзмездно финансиране
Общ бюджет: 180 000 000 лева
Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г.

Гаранционен инструмент за растеж

Цел: Предоставяне на портфейлна гаранция с цел постигане облекчаване на предизвикателствата пред малкия и среден бизнес при получаване на кредитно финансиране за бързо възстановяване на дейността им отпреди COVID-19 кризата и създаване на възможности за последващо разширяване на бизнеса с цел постигане на растеж и устойчиво развитие.

Допустими кандидати: МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация. Икономическите сектори за подкрепа и условията за допустимост ще бъдат определени след пазарно проучване на Европейския инвестиционен фонд.

Финансови продукти:

– оборотни средства
– револвиращи кредитни линии
– инвестиционни заеми и лизинг.

Бюджет: 146 687 250 лв.

Индикативен срок за обявяване: края на 2022 г.

Гаранционен инструмент за енергийна ефективност и възобновяема енергия

Цел: предоставяне на подкрепа за инвестиции в сектора за енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Допустими кандидати: МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, физически лица. Окончателните сектори, които ще бъдат подкрепени, ще бъдат определени след подробна пазарна оценка, като се вземат предвид изискванията на Плана за възстановяване и устойчивост.

Финансови продукти:

– оборотни средства
– револвиращи кредитни линии
– инвестиционни заеми и лизинг.

Бюджет: 146 687 250 лв.

Индикативен срок за обявяване: края на 2022 г.

Дялови инструменти за растеж

Цел: облекчаване на продължителния икономически негативен ефект от кризата с COVID-19 върху българските предприятия, която оказа огромен натиск върху приходите на компаниите, инвестиционните планове, запазването на заетостта и общата им ликвидност.

Допустими кандидати: МСП, малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps) и дружества със средна пазарна капитализация (Mid-Caps) в зависимост от приложимата нормативна рамка за държавни помощи за всеки инструмент.

Финансови продукти:

– фондове за рисков капитал
– фондове за растеж
– мецанин фондове
– фондове за изкупуване и за частен дълг

Бюджет: 146 687 250 лв.

Индикативен срок за обявяване: края на 2022 г.

Дялови инструменти за инвестиции в климатичен неутралитет и цифрова трансформация

Цел: подпомагане на прехода към дигитална и с нулеви емисии икономика, подкрепяйки реализирането нa инфраструктурни проекти (чрез проектно финансиране) в тази област. Посоченото включва, без да се ограничава до, инфраструктурни активи за производство и съхранение на зелена енергия (възобновяеми енергийни източници, биомаса, съхранение, инфраструктура за зареждане на електромобили, водород), цифрова инфраструктура (ИКТ, оптична инфраструктура, центрове за данни, 5G), градско възстановяване, енергийна ефективност и социална инфраструктура.

Финансови продукти:

– фондове, инвестиращи в портфейл от инфраструктурни активи (посредством проектно финансиране).
– инфраструктурните фондове инвестират не в стартиращи или опериращи фирми, които произвеждат продукт или предлагат услуга, а основно във физически активи (напр. възобновяема енергия, транспортни средства), посредством които предоставят основни комунални услуги.

Бюджет: 58 674 900 лв.

Индикативен срок за обявяване: началото на 2023 г.

Дялови инструменти за иновации

Цел: да се повиши иновационния капацитет на предприятията, да се ускори подобряването на продуктивността им и прехода към икономика на знанието, с което да се подобри настоящата позиция на България като скромен иноватор в ЕС. С използването на рисков капитал ще се ускорят инвестициите в човешки капитал, технологии и активи в областта на дигиталната трансформация и зелените политики, ще се насърчи на сътрудничеството между научно-изследователските организации и бизнеса, за да се трансформират резултатите от научноизследователската и развойна дейност в пазарни продукти и услуги.

Допустими кандидати: млади и стартиращи компании, като фокусът ще бъде върху направленията на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС) насочен към следните примерни сектори: ИКТ, индустриална автоматизация, изкуствен интелект, роботика, блокчейн, финтех, науки за живота, киберсигурност, квантови технологии, интернет на нещата, облачни изчисления, чисти и устойчиви технологии и ИКТ за социално въздействие, биотехнологии.

Финансови продукти:

– фондове за рисков капитал
– фондове за технологичен трансфер
– фондове за начално финансиране и за социално въздействие.

Бюджет: 146 687 250 лв.

Индикативен срок за обявяване: края на 2022 г.

II. ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДИ

В рамките на тази програма се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите.

Допустими кандидати: микро/малки, средни и големи предприятия на територията на цялата страна.

Допустими разходи:

– извършване на обследване за енергийна ефективност;
– проектиране;
– подмяна на съществуващи дограми с по-ефективни;
– подобряване на топлинната изолация на външни ограждащи елементи;
– подмяна на съществуващи отоплителни уреди с по-енергоефективни или използването на отпадна топлина от технологични процеси;
– използване на ВЕИ в сградите;
– подмяна системи за осветление с по-енергоефективни;
– повишаване ефективността на системи за вентилация, климатизация и БГВ.

Важно: Кандидатите трябва да представят обследване за енергийна ефективност (енергиен одит) и финансов анализ. Задължително изискване е след изпълнение на мерките да се постигне 30% спестяване на първична енергия за всеки обект.

Процент на финансиране: 50%
Общ бюджет: 235 200 000 лв.
Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2022 г.

Информация за процедурите по Плана за възстановяване и устойчивост, които в момента са отворени за кандидатстване или предстои да бъдат стартирани, можете да намерите в менютo Актуални процедури и Предстоящи процедури.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.