Ино Консулт ЕООД предлага разработване на проекти по европейски програми и национални програми за финансиране на бизнеса. Фирмата предлага консултации за конкретни решения свързани с инвестициите на всяка една компания. Всички проекти, изготвяни от екипа ни, са на база на отборна работа с нашите клиенти.

Финансирането чрез безвъзмездна помощ е процес, който насърчава икономическото развитие на бизнеса в България, а Ино Консулт ЕООД може да бъде част от успеха Ви!

Услугата Разработване и управление на проекти е комплексна – тя обхваща целия проектен цикъл на дадена идея и включва 4 етапа.

Управление на европейски проекти – ЕТАПИ:

Етап 1: Предпроектни консултации

 • Проучване и предоставяне на информация за наличните възможности за финансиране – актуални и предстоящи програми и условията по тях;
 • Определяне на най-подходящата програма за финансиране на конкретната идея;
 • Оценка на съответствието на проектната идея с целите и приоритетите на конкретната програма за финансиране;
 • Оценка на допустимостта и потенциала на фирмата-кандидат за получаване на безвъзмездна помощ;
 • Предоставяне на насоки и указания за мерките, които кандидатът трябва да предприеме, за да отговори в максимална степен на критериите за оценка.

Етап 2: Разработване на проектно предложение

 • Идентифициране на силните и слабите страни на проекта и фирмата и предприемане на мерки за преодоляването на недостатъците;

 • Разработване на необходимите за кандидатстване документи – Формуляр за кандидатстване, Бизнес план, Бюджет, Декларации, Предпроектни проучвания и др.

 • Окомплектоване на всички документи и подаване на проектното предложение;

 • Консултации при поискана допълнителна информация и документи от страна на финансиращата институция в процеса на оценка на проекта;

 • Подготовка на необходимите документи за сключване на договор за безвъзмездна помощ.

Етап 3: Управление на проект

 • Изготвяне на график за изпълнение на дейностите по проекта;

 • Изготвяне и реализиране на план за осигуряване на публичност и визуализация на финансовия принос на съответната програма;
 • Организиране и провеждане на процедури за избор на изпълнител от страна на бенефициента, в съответствие с приложимото законодателство и правилата на конкретната програма;

 • Подготовка и администриране на договори с подизпълнители, в съответствие с изискванията на програмата;

 • Подготовка и съгласуване на междинни и финални технически и финансови отчети за изпълнението на проекта;

 • Съдействие за осчетоводяване на разходите по проекта и окомплектоване на документите, доказващи направените разходи;
 • Водене на кореспонденция с финансиращата институция и извършване на промени в подадения проект при необходимост.

Етап 4: Мониторинг на резултатите по проекта

 • Съдействие за постигане и поддържане на индикаторите, за които е поет ангажимент в проекта;

 • Консултиране относно спазване на изискванията за устойчивост на проектните резултати, отнасящи се до използването на придобитите по проекта дълготрайни активи и поддържане на финансираната дейност;

 • Подпомагане при последващ контрол от страна на проверяващи институции след приключване на проекта и изплащане на безвъзмездната помощ;

 • Архивиране на проектната документация.

Свържете се с нас на 0886 729 435

Или ни пишете през формата за обратна връзка:

Вашето съобщение е изпратено успешно! Ще се свържем с Вас възможно най-скоро!
There was an error trying to send your message. Please try again later.