Специфична цел „Предприемачество“

Програмен период 2021-2027 г.

След като на 30 април 2021 г. изтече срокът на прилагане на финансовите механизми за периода 2014-2021 г., Съветът на ЕС прие указания за водене на преговорите за новия период 2021-2027 г.

Въз основа на този мандат преговорите следва да се проведат и да приключат бързо, за да се гарантира, че инструментите за финансова подкрепа ще влязат в сила във възможно най-кратък срок, като се има предвид графикът за следващия седемгодишен период за инструментите на политиката на сближаване на ЕС. Новият механизъм за финансовите вноски от трите страни партньори ще бъде насочен към намаляване на социалните и икономическите различия в Европейското икономическо пространство.

Норвежкият финансов механизъм е създаден заедно с Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство като фонд за подпомагане и намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между страните донори и страните бенефициенти. Въпреки значителният прогрес в Европа все още съществуват драстични несъответствия в стандарта на живот и икономическо развитие в отделните страни.

Норвежки фонд – Цели и Мисия

Разширяването на Европейския съюз доведе до увеличаване на населението в него с 20%, докато в същото време БВП се повиши само с 5%. В този контекст основната цел на Фонда е укрепване на двустранните отношения и разнообразяване на сътрудничеството, което носи полза за институциите и организациите от двете страни. Изпълнението на програми и проекти в рамките на Норвежкия финансов механизъм способства за разширяване на обмена на знания и опит, поощрява партньорството и взаимопомощта. Неговата финансова подкрепа е насочена към области с ясно изразени нужди в страните-бенефициенти и отразяващи националните и общоевропейски приоритети и цели.

Норвежки механизъм – Кой може да кандидатства за финансиране?

Също както и Структурните фондове на ЕС, този фонд предоставя подпомагане на държавите-членки, чийто брутен национален продукт на глава от населението е под 90% от средния за ЕС. Механизмът отразява приоритетите на ЕС за зелена, конкурентноспособна и приобщаваща Европа. България подписа меморандуми за разбирателство за изпълнението на Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство и на Норвежкия финансов механизъм за периода 2014-2021 г. Страната ни е сред първите от общо 15 държави, която подписва меморандумите за разбирателство.

По тази линия през програмния период 2014-2021 г. България имаше достъп до безвъзмездно финансиране в размер на 210.1 млн. евро, разпределени в 10 направления в ключови сектори. Във важни области за цялото общество средствата бяха съсредоточени в инициативи, където има недостатъчно финансиране от Кохизионната политика. Имахме възможност да използваме опита и иновативните решения на страните-донори Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Реализираните проекти допринесоха за растеж и работни места, за справяне с изменението на климата и енергийната зависимост, като същевременно намалиха бедността и социалното изключване. Те също така насърчиха двустранното и международното сътрудничество.