Цел: Ваучерна схема ще подпомага внедряване на цифрови технологии в предприятията, постигайки първо ниво „Компютризация“ и второ ниво „Свързаност“ на дигитализация на МСП, както и въвеждане на мерки за осигуряване на киберсигурност на предприятията.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия (МСП) от всички сектори на икономиката, с изключение на сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“, сектор В „Добивна промишленост“, сектор F „Строителство“, сектор Р „Образование“ и сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“

Допустими разходи:

– придобиване на компютри, хардуер
– разходи за ИКТ дигитален маркетинг, уеб-базирани ИКТ услуги за платформи, уебсайтове, мобилни приложения и др.
– разходи за придобиване на софтуер, активи за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси, информационна и кибер сигурност и др.

Максимален размер на помощта: до 20 хил. лева под формата на ваучери

Общ бюджет: 30 600 000 лева

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022

ВАЖНО: Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.

Ино Консулт ЕООД предлага услуга по предварителен анализ за допустимост, подготовка и управление на проекти по ваучерна схема. За повече информация свържете се с нас.

Повече информация за текущи и предстоящи програми за финансиране на Вашия бизнес може да потърсите в менютата Актуални процедури и Предстоящи процедури.