Цел на процедурата: Тази процедура подкрепя прехода към климатична неутралност чрез подобряване на енергийната ефективност и независимост на ниво предприятие. За тази цел е предвидено безвъзмездно финансиране на МСП за изграждане на нови ВЕИ за собствени нужди в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия.

Допустими кандидати: микро, малки и средни предприятия от всички сектори с изключение на сектор D „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“.

ВАЖНО: Подкрепата на ниво отделно предприятие за изграждане на електрически мощности от ВИ за собствено потребление не може да надхвърля 1 МW.

Допустими разходи:

  • разходи за СМР – изграждане/рехабилитация на инфраструктура;
  • разходи за придобиване на машини и съоръжения (ДМА);
  • разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги;
  • разходи за придобиване на патенти, софтуер (ДНА).

Процент на финансиране: 50%

Общ бюджет: 200 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване: второ тримесечие на 2022 г.

ВАЖНО: Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.

Ино Консулт ЕООД предлага услуга по предварителен анализ за допустимост, подготовка и управление на проекти по текущата процедура за еврофинансиране за ВЕИ за собствени нужди. За повече информация свържете се с нас.

Повече информация за текущи и предстоящи програми за финансиране на Вашия бизнес може да потърсите в менютата Актуални процедури и Предстоящи процедури.