Цел на мярката: предоставяне на подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали), като например: производство на хлебни и тестени изделия; производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води; производство на текстил и изделия от текстил; печатна дейност; производство на изделия от каучук и пластмаси; производство на мебели и др.
 • развитие на услуги във всички сектори, като например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, обучение; ИТ дейности, компютърни и електронни дейности, електронна търговия; търговия; архитектурни и инженерни дейности, счетоводство, деловодство и одиторски услуги, технически услуги, индустриално почистване, ветеринарни дейности.
 • производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.
 • развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Допустими кандидати:

 • да са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите;
 • да имат седалище на територията на селска община;
 • да осъществяват дейността си в същата селска община от най-малко 1 година;
 • да имат минимимум 3 приключени финансови години;
 • да са микропредприятия (не повече от 9 човека персонал).

Допустими разходи

 • изграждане или подобрения на недвижимо имущество (СМР);
 • закупуване на машини, оборудване, обзавеждане (ДМА);
 • общи разходи, свързани с предходните два вида разходи, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти (услуги);
 • нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки (ДНА).

Финансови параметри

Параметър Стойност
Mинимален размер на помощта 10 000 евро
Mаксимален размер на помощта 200 000 евро
Процент на финансовата помощ 50 %
Общ бюджет на процедурата 29 000 000 евро

Приоритизиране на проекти
По-голям брой точки ще получат следните проекти:

 • Проекти на кандидати, които имат годишни приходи от поне 15 000 лв.
 • Проекти на кандидати, които имат персонал минимум 3 души.
 • Проекти, по които се предвижда да се създадат нови работни места.
 • Проекти на кандидати от следните сектори: Информационни технологии; Производство на филми и ТВ продукции, звукозапис; Информационни услуги; Издателска дейност; Научна и развойна дейност;
 • Проекти на кандидати, които имат реализирана определена оперативна печалба за последните 3 години;
 • Проекти на кандидати от Северозападния район.

Индикативен срок за обявяване: септември 2022 г.

ВАЖНО: Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.

Ино Консулт ЕООД предлага услуга по предварителен анализ за допустимост, подготовка и управление на проекти по текущата процедура за еврофинансиране. За повече информация свържете се с нас.

Повече информация за текущи и предстоящи програми за финансиране на Вашия бизнес може да потърсите в менютата Актуални процедури и Предстоящи процедури.