Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Допустими кандидати:

  • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • имат минимум 3 приключени финансови години (2018, 2019 и 2020 г.);
  • oтговарят на изискванията за микро (предприятие с персонал от 0 до 9 души), малко (предприятие с персонал от 10 до 49 души) или средно предприятие (предприятие с персонал от 50 до 249 души);
  • реализирали са нетни приходи от продажби общо за 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:

– микро предприятие ≥ 210 000 лв.
– малко предприятие ≥ 750 000 лв.
– средно предприятие ≥ 3 000 000 лв.

  • извършват основната си икономическа дейност в Сектор C „Преработваща промишленост“:

– С10 „Производство на хранителни продукти“
– С11 „Производство на напитки“
– С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“
– С14 „Производство на облекло“
– С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“
– С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“
– С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“
– С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“
– С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“
– С20 „Производство на химични продукти“
– C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“
– С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“
– С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“
– С24 „Производство на основни метали“
– С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“
– C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“
– С27 „Производство на електрически съоръжения“
– С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“
– С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“
– С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“
– С31 „Производство на мебели“
– С32 „Производство, некласифицирано другаде“
– С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“

Допустими разходи

  • Закупуване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР представляващи дълготрайни активи и материали, включени в Списъка на допустимите категории активи.
  • Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001.

Пълният списък на на допустимите категории активи може да бъде намерен ТУК.

Финансови параметри

Параметър Стойност
Минимален размер на помощта 25 000 лева
Максимален размер на помощта 150 000 лева
Процент на финансиране 50%
Общ бюджет на процедурата 136 226 120 лв.

Срок на обявяване: м. април 2022 г.

Ино Консулт ЕООД предлага услуга по предварителен анализ за допустимост, подготовка и управление на проекти по текущата процедура за еврофинансиране. За повече информация свържете се с нас.

Повече информация за текущи и предстоящи програми за финансиране на Вашия бизнес може да потърсите в менютата Актуални процедури и Предстоящи процедури.