Цел: предоставяне на подкрепа за преход към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели на производство и потребление, стандартизиране в областта на околната среда и насърчаване на технологии, свързани с рециклиране и повторна употреба на отпадъци, ремонт и използване на продукти на биологична основа.

Допустими кандидати: предприятия (МСП и големи предприятия) от сектор С „Преработваща промишленост“

Допустими разходи:

– придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
– консултантски услуги от инженерно-технически характер, изготвяне на анализ ресурсната и ефективност и въглеродната интензивност на предприятието и възможните решения за подобряването им
– придобиване на специализиран софтуер и компютърни приложения, представляващи дълготраен нематериален актив (ДНА).

Процент на финансиране: 50% безвъзмездно финансиране

Общ бюджет: 180 000 000 лева

Индикативен срок за обявяване: трето тримесечие на 2022 г.

ВАЖНО: Към датата на обявяване на процедурата е възможно да настъпят промени в част от изискванията и условията.

Ино Консулт ЕООД предлага услуга по предварителен анализ за допустимост, подготовка и управление на проекти по процедурата за кръгова икономика. За повече информация свържете се с нас.

Повече информация за текущи и предстоящи програми за финансиране на Вашия бизнес може да потърсите в менютата Актуални процедури и Предстоящи процедури.