19 ноември 2021 г.

30 млн. лева

Цел на процедурата: Предоставяне на безвъзмездни средства за осигуряване на ликвидност на туристически предприятия за преодоляване на последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19.

Допустими кандидати:

 1. Предприятия от туристическия сектор, които осъществяват дейност (основна и/ или допълнителна) в един от следните сектори:
  • Хотелиерство – кодове 55.1, 55.2, 55.3, 55.9.
  • Ресторантьорство – кодове 56.1, 56.2, 56.3.
  • Туристическа агентска и операторска дейност – кодове 79.1, 79.9.
  • Организиране на конгреси и търговски изложения – код 82.3.
  • Други дейности по хуманно здравеопазване – код 86.90.
  • Експлоатация на зали за представления – код 90.04.
  • Спортни и други дейности, свързани с развлечение и отдих – код 93.2.
  • Поддържане на добро физическо състояние – код 96.04.
 2. Имат спад на реализирания оборот през 2020 г. с най-малко 30% спрямо реализирания оборот през 2019 г.
 3. Регистрирани са преди 01.01.2019 г  и са с оборот не по-малък от 500 лв за 2018 и 2019 г.
 4. Нямат задължения към НАП, Столична община и към община по седалище на предприятието (когато седалището е различно от Столична община).

Максимален размер на помощта: ще бъде определен пропорционално в зависимост от броя подадени проектни предложения

Процент на финансиране: 100 %

Общ бюджет: 30 000 000 лева

Срок за подаване: до 29 ноември 2021 г.

 

Ино Консулт ЕООД предлага услуга по предварителен анализ за допустимост, подготовка и управление на проекти по текущата процедура за еврофинансиране. За повече информация свържете се с нас.

Повече информация за текущи и предстоящи програми за финансиране на Вашия бизнес може да потърсите в менютата Актуални процедури и Предстоящи процедури.